فلسفه

نویسنده: احمد واعظى

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 548 کیلوبایت

توضیحات: چیستى هرمنوتیک

هرمنوتیک طى چند قرن اخیر توانسته است به عنوان یک دانش یا فن مستقل، جایگاه ویژه‏اى در حوزه تفکر بشرى پیدا کند و امروزه متفکّرین برجسته فراوانى در این خصوص به تأمّل و پژوهش، اشتغال دارند. افزون بر اینکه هرمنوتیک در قرن بیستم توانسته است دستاوردهاى خود را به دیگر حوزه‏هاى دانش همچون فلسفه، الهیات، نقد ادبى، علوم اجتماعى و فلسفه علم سرایت داده و پرسشها و بحثهاى نوینى را در آن عرصه‏ها پى افکند.
این نوشتار با هدف ارائه تصویرى اجمالى از ماهیت و قلمرو هرمنوتیک به مباحثى چون سیر تاریخى، تعریف، اهداف و بررسى جایگاه هرمنوتیک در مقایسه با دیگر شاخه‏هاى معرفتى مى‏پردازد و در ادامه چالشهایى را که هرمنوتیک معاصر در حوزه تفکر دینى ایجاد مى‏کند بررسى مى‏کند.


نویسنده: بهرام محیی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 497 کیلوبایت

توضیحات: هابس و فلسفه سیاسی مدرن

توماس هابس یکی از بحث انگیزترین متفکران سیاسی دوران جدید است. در میان مفسران و پژوهشگران آثار هابس، داوری های گوناگون و متضادی در مورد آرای وی به چشم می خورد. از او به عنوان «وکیل جباریت» گرفته، تا «پیشگام حقوق بشر» یاد کرده اند. اما علیرغم این اختلاف نظرها در مورد وی، تردیدی در این زمینه وجود ندارد که توماس هابس در فلسفه ی سیاسی خود، نه تنها با رویگردانی از اندیشه ی سیاسی سده های میانه، بلکه همچنین با گسست از فلسفه ی سیاسی کلاسیک یونان، یعنی سنتی تقریبا" دو هزارساله، اندیشه ی سیاسی دوران جدید را پایه گذاری کرده است. هابس در فلسفه ی سیاسی خود، شالوده های استواری برای نظریه ی دولت به مفهوم مدرن آن ریخت. به جرئت می توان گفت که تمام فلسفه های سیاسی پس از هابس، در تداوم و یا واکنش سنجشگرانه نسبت به آن مفاهیم، ایده ها و پرسش هایی شکل گرفته اند، که نخستین بار در فلسفه ی سیاسی وی اندیشیده و طرح شده است.
این نوشته آهنگ آن دارد، تا پرتویی بر فلسفه ی سیاسی توماس هابس بیفکند و بویژه از راه درنگی بر مهمترین اثر او یعنی «لویاتان»، برخی مفاهیم کانونی اندیشه ی وی را بکاود.

نویسنده: سید محمد انتظام

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 489 کیلوبایت

توضیحات: معرفت شناسى افلاطون

معرفت شناسى همواره یكى از مهمترین مباحث فلسفى به شمار رفته است. توجه فیلسوفان از آغاز تدوین فلسفه تاكنون به معرفت شناسى متفاوت بوده است، در این میان افلاطون یكى از برجسته ترین شخصیتهایى است كه معرفت شناسى دغدغه اصلى و اساسى او بوده است. و اندیشه هاى بدیع و ژرفى را از طریق روش «دیالكتیك » پیرامون چیستى معرفت و ویژگیها و واقع نمایى آن ارائه نموده. اما با توجه به این كه افلاطون مباحث گوناگونى را در معرفت شناسى مطرح نموده ابتدا باید عناصر و سازه هاى مختلف تفكر افلاطونى را در هر یك از مباحث فلسفى به دست آورد و سپس، با تركیب آنها ساختمان فكرى او را در آن خصوص نشان داد. براساس این روش، سازه هاى معرفت شناسى افلاطون به ترتیب عبارتند از:
1- ادراك حسى و نقد آن
2- عقیده و پندار
3- ریاضیات
4- شناخت ایده ها و نیز آثار آنها و بیان روابط آنها با یكدیگر و با اشیاء محسوس
5- یادآورى
6- دیالكتیك
در این نوشتار پیوند منطقى بین این مراحل در گذر از هر مرحله به مرحله بعدى آشكار گردیده است.

نویسنده: على پایا

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 564 کیلوبایت

توضیحات: كارناپ و فلسفه تحلیلى

رودولف كارناپ در دوره فعالیت علمى خویش آثار فراوانى از خود باقى گذارده، نقش مؤثرى در شكل دادن به بحثهاى فلسفى در اروپا و آمریكا داشته است. این تاثیر كه عمدتا به صورت تلاش دیگر فلاسفه تحلیلى براى رد آرا و دیدگاههاى وى تجلى كرده، از آن روى حائز اهمیت است كه درك دقیقتر بخش قابل توجهى از نظرات فلاسفه سرشناسى همچون پوپر و كواین و شاگردان نام آور آنان را به آشنایى تفصیلى با آراء كارناپ وابسته و منوط ساخته است.
نوشتار حاضر نگاهی است به فلسفه تحلیلی و تکاپوهای کارناپ در این زمینه.

نویسنده: استیون كلارك

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 512 کیلوبایت

توضیحات: اخلاق زیستی

اخلاق زیستی از مباحث نسبتا جدیدى است كه در جهان غرب مطرح شده و اندیشمندانى را به خود مشغول كرده و كتاب ها و مقالاتى را پدید آورده است. به تازگى دو جلد كتاب با عنوان اخلاق زیستی(3) به فارسى ترجمه شده كه سرآغاز و نویدبخش شكوفا شدن این مباحث در زبان فارسى است. اخلاق زیستی با قضایاى كلى درباره جنبه هاى مختلف رابطه انسان با محیط زیست اش سروكار دارد. در ریشه یابى بنیان هاى فرهنگى بحران زیست محیطى كنونى، برخى(4) نگرش انسان محورانه به طبیعت را مسئول دانسته اند، نگرشى كه نخستین جلوه هاى آن به سفر پیدایش در كتاب مقدس مى رسد. آرنولد توین بى نیز در گفتگو با داى ساتسو ایكه دا، دانشمند ژاپنى، به این نتیجه رسیده كه دین مورد نیاز بشر كنونى همه خداگرایى كه (panthism) است كه احترام به منزلت و قداست كل طبیعت را تعلیم مى دهد و یكتاپرستى یهودى [و نیز مسیحى و اسلامى] توجیه گر بهره بردارى حریصانه بشر از طبیعت است، چیزى است كه بشر كنونى به آن نیازى ندارد. استیون كلارك، نویسنده نوشتار حاضر در پى آن است كه چنین دیدگاه هایى را به نقد بكشد. به اعتقاد او، همه خداگرایى دقیقا همان چیزى است كه ما بدان نیاز نداریم وایمان مسیحى همراه با دیگر ادیان بزرگِ داراى كتاب مقدس احترام به منزلت و قداست مخلوقات خدا را تعلیم مى دهند. مباحث مطرح شده در این نوشتار به دلیل اختصار وعدم سابقه ممكن است تا حدى سنگین و دشواریاب به نظر آیند؛ از این رو، علاقه مندان به تفصیل بیشتر در این زمینه را به كتاب پیشگفته ارجاع مى دهیم.

نویسنده: محمد تقی فعالی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 635 کیلوبایت

توضیحات: ادراك حسی از دیدگاه ابن سینا (جلد دوم)

معرفت شناسى در میان شاخه هاى بسیار متنوع فلسفه از جهاتى ممتازاست. شاید مهم ترین جهت این باشد كه بسیارى از مباحث و مسائل دیگر شاخه هاى فلسفه توانمندى عقل و ذهن را در درك و كشف واقعیت از پیش فرض گرفته اند، وجود معرفت را مفروض پنداشته و نفى شكاكیت را مسلم انگاشته اند. حال آن كه این مسائل مانند ده هامبحث مردافكن و تشویش آور دیگر از قبیل: تحلیل معرفت، ارزشمندى ادراكات، ملاك توجیه باور، مشكلات انواع معرفت نظیر استقرا، ادراك حسى حافظه و علم ما تقدم تنهابخشى از مسائل عرفت شناسى است كه باید از قبل بدان پرداخت و در آن علم، اتخاذموضع نمود در غیر این صورت در بسیارى از مسائل عقلى و فلسفى چاره اى جز سكوت نیست.
در این میان مسئله ادراك حسى نقشى ممتاز دارد. زیرا مایه و اساس دیگر ادراكات تصورى وتصدیقى است. تاثیر و نقش احساس تا بدان جا بنیادى است كه بیست نقش گوناگون براى آن ذكرشده و فیلسوفى بى نظیر مانند بوعلى در این زمینه صدها صفحه نگاشته و غبار كهنگى از طلعت آن سترده است هر چند اندیشمندان بعدى كار احساس را نیم خام گذاردند.
نوشتار حاضر مسئله ادراک حسی را از منظر شیخ الئیس بوعلی سینا بررسی می نماید.

نویسنده: متیاس استیوپ

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 545 کیلوبایت

توضیحات: معرفت پیشینی

این نوشتار به مفهوم پیشینی (apriority)؛ تمایز میان گزاره‏های تحلیلی و تركیبی؛ و شك‏گرایی دربارة «معرفت پیشینی» می‏پردازد. با توجه به ارتباط تنگاتنگی كه «معرفت پیشینی» با مفهوم «توجیه پیشینی» دارد تعریف و تحلیل‌های اساسی متوجه «توجیه پیشینی» خواهد بود. از آنجا كه «استقلال از تجربه»، مؤلفة اصلی در توجیه پیشینی به شمار می‌آید مفهوم «تجربه» و منظور از «استقلال از تجربه» به دقت بررسی می‌شود. برخی معتقدند به دلیل پیوند نزدیك میان مفهوم «ضرورت» و مفهوم «استقلال از تجربه» می‌توانیم «پیشینی‌بودن» را براساس و با معیار «ضرورت» بسنجیم. تحلیل این دیدگاه و بررسی چالش‌هایی كه با آن مواجه است یكی از محورهای این نوشتار را تشكیل می‌دهد. در همین راستا، ارتباط «خطاپذیری» با «توجیه پیشینی» مدّنظر قرار می‌گیرد. تجربه‌گرایی و عقل‌گرایی، هر یك رویكردی متفاوت را در این مبحث ارائه می‌كنند كه عمدتاً در چارچوب تمایز «تحلیلی تركیبی»، قابل بررسی است. در این نوشتار، همچنین شیوه‌های مختلف برای تبیین مفهوم «تحلیلی‌بودن» مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرانجام، استدلال‌های شك‌گرایانه در قبال «معرفت پیشینی» و توانمندی یا ناتوانی آن در رد امكان «معرفت پیشینی» ارزیابی و تحلیل خواهد شد.

نویسنده: محمد تقی فعالی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 657 کیلوبایت

توضیحات: ادراك حسی از دیدگاه ابن سینا (جلد اول)

معرفت شناسى در میان شاخه هاى بسیار متنوع فلسفه از جهاتى ممتازاست. شاید مهم ترین جهت این باشد كه بسیارى از مباحث و مسائل دیگر شاخه هاى فلسفه توانمندى عقل و ذهن را در درك و كشف واقعیت از پیش فرض گرفته اند، وجود معرفت را مفروض پنداشته و نفى شكاكیت را مسلم انگاشته اند. حال آن كه این مسائل مانند ده هامبحث مردافكن و تشویش آور دیگر از قبیل: تحلیل معرفت، ارزشمندى ادراكات، ملاك توجیه باور، مشكلات انواع معرفت نظیر استقرا، ادراك حسى حافظه و علم ما تقدم تنهابخشى از مسائل عرفت شناسى است كه باید از قبل بدان پرداخت و در آن علم، اتخاذموضع نمود در غیر این صورت در بسیارى از مسائل عقلى و فلسفى چاره اى جز سكوت نیست.
در این میان مسئله ادراك حسى نقشى ممتاز دارد. زیرا مایه و اساس دیگر ادراكات تصورى وتصدیقى است. تاثیر و نقش احساس تا بدان جا بنیادى است كه بیست نقش گوناگون براى آن ذكرشده و فیلسوفى بى نظیر مانند بوعلى در این زمینه صدها صفحه نگاشته و غبار كهنگى از طلعت آن سترده است هر چند اندیشمندان بعدى كار احساس را نیم خام گذاردند.
نوشتار حاضر مسئله ادراک حسی را از منظر شیخ الئیس بوعلی سینا بررسی می نماید.

نویسنده: یارعلى كرد فیروزجایى

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 533 کیلوبایت

توضیحات: هگل و روشنگری

این نوشتار در صدد است تا تبیینى تاریخى و مفهومى فشرده از روشنفكرى در غرب را ارائه كند. بدین منظور نخست نقطه مقابل آن؛ یعنى جهان بینى مسیحیت قرون وسطى توصیف شده است و سپس تحولات فرهنگى اجتماعى اواخر قرون وسطى كه زمینه ساز نهضت تجدید حیات فرهنگى (رنسانس) و اصلاح دینى (پروتستانتیزم) و بالاخره انقلاب علمى بودند، بیان گردیده و پس از ارائه گزارشى فشرده از نهضت تجدید حیات فرهنگى، نهضت اصلاح دینى و انقلاب علمى به عنوان عوامل تكوّن عصر روشنایى و روشنفكرى، به خود روشنفكرى، اهداف، ویژگیهاى روشنفكرى و روشنفكران پرداخته شده است. جهت ارائه بحثى انتقادى در این زمینه، نقد هگل از روشنگرى كه در كتاب پدیدارشناسى روح مطرح شده است نیز گزارش مى گردد.

نویسنده: جرمی والدران

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 505 کیلوبایت

توضیحات: فلسفه حق

مفهوم «حق» در علم حقوق، اخلاق و سیاست کاربرد وسیعی دارد و منشأ همه حقوق قانونی، اخلاقی و سیاسی، قواعدی است که پیکره این علوم را تشکیل می دهد؛ برای مثال حق امنیت جسمانی اشخاص از قاعده کیفری ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست می آید. با این وصف، هیچ حقی را نمی توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد، زیرا خود این قواعد، بر اساس منطق و مبنایی وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم، از آن به نظریه حق تعبیر می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا مهم ترین نظریه های حق، مبانی فلسفی وضع قواعد مذکور و ریشه های پنهان حق، تفکیک هر یک از حقوق از دیگری و نسبت آنها با آزادی و... تبیین گردد.

نویسنده: آلیستر مک گراث

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 526 کیلوبایت

توضیحات: انتقال به مدرنیته

این نوشتار به بررسی تحولات فکری و اعتقادی در مسیحیت غرب از اواخر قرون وسطی تا زمان ورود به دوره روشنگری و روی آوردن به جهان بینی عقل گرایانه می پردازد. نویسنده دوران یاد شده را به چهار بخش تقسیم می کند:
1- حکمت مدرسی در اواخر قرون وسطی
2- اومانیسم در دوره رنسانس
3- نهضت اصلاح دینی
4- دوره پس از نهضت اصلاح دینی

نویسنده: احمد حسین شریفی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 570 کیلوبایت

توضیحات: خردورزی (مجموعه از چشم انداز امام علی (ع))

درباره جایگاه عقل و خردورزی در دین بسیار سخن گفته اند. عده ای، با هدف پاسداشت حرمت وحی منزلت عقل را فروكاسته، جمعی به منظور عزت عقل، دین را تضعیف نموده و گروه سوم كه خردگرایان معتدل و پیروان مكتب اهل بیت (ع) هستند، به دور از هرگونه افراط و تفریط با مراجعه به متون اصیل اسلامی، از یك سو مقام و منزلت عقل را ستوده و آن را حجت و پیامبر درونی معرفی كرده اند، و از سوی دیگر با انگشت نهادن بر كاستی های ابزار ادراكی انسان و بیان لغزش گاه های آن، شرایط لازم تفكر صحیح و حق نما را بیان داشته اند. آنها عقل و وحی را دو بال پرواز به سوی حقیقت دانسته ‌اند.
كتاب حاضر با هدف معرفی جایگاه خرد از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) به بررسی اهمیت و جایگاه والای خردورزی و تفقه در دین، تربیت و هدایت عقل و بیان لغزش گاه ‌های اندیشه از قبیل تمایلات نفسانی، استبداد در اندیشه و تقلید كوركورانه و قلمرو عقل و حدود توانایی آن، می پردازد.

نویسنده: فروزان راسخی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 537 کیلوبایت

توضیحات: علم النفس گیتا

گیتا کتاب عجیبی است. در عین حال که انجام کامل منطقی و مباحث سازگار فلسفی در آن دیده نمی شود ـ به عنوان نمونه، در باب علم النفس، نه تنها از هیچ یک از تقسیم بندی های رایج پیروی نمی کند، بلکه حداقل یازده مقوله جدا از هم را در این باب طرح می کند ـ اما سخت تأثیرگذار و نافذ است و در ابقای پیام خود توفیق چشمگیری دارد. گیتا دارای همان ویژگی است که همه کتب مقدس دارند، یعنی «آشفتگی و تکرار مطالب.» این دو ویژگی، از آنجا که در تربیت انسان کارآیی بسیار دارد، حسن این کتب محسوب می شود نه عیب آن ها. در عین حال که هیچ نظم و ترتیب منطقی در مباحث مطروحه در گیتا به چشم نمی خورد. اما یک تداعی معانی جالب و دل انگیز که از لحاظ درونی پیوستگی کافی با هم دارد، در آن احساس می شود. این امر باعث رفع ملال خواننده و جلب توجه او می گردد. هر مطلبی فقط در یک جانیامده، بلکه در مواضع مختلف و با بیانات متنوع تکرار شده است، تا تأثیر بیشتری در روح انسان بگذارد. به نظر می آید پرداختن به هر بحثی در گیتا مستلزم پرداختن به کل آن است. گیتا می خواهد «راه رستگاری» را نشان دهد. از این رو هر بحثی کم یا بیش با این مقصد اصلی ارتباط دارد و خواننده را قدم به قدم به قلب کتاب نزدیک می کند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: فلسفه،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فرهنگی-اجتماعی

نویسنده: Andrea Morgado de Matos

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 82

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 909 کیلوبایت

توضیحات: Intercultural Resource Pack Latin American Perspectives

A Resource Pack for developing Intercultural Competence in the ELT classroom in Latin America.

نویسنده: مجید شاه حسینی

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 655 کیلوبایت

توضیحات: رد پای زن اسطوره ای در سینما

این پژوهش سر آن دارد تا نقش الگوهای اساطیری را بر شخصیت پردازی زنان در سینمای ایران و جهان، به اجمال مورد تحلیل و بررسی قراردهد.
عدم ِاشراف اكثر ِفیلم‌سازان ایرانی به اساطیر ملی خویش باعث می گردد تا در این كتاب الگوهای شخصیت پردازی زنانه عمدتا از اسطوره‌های یونانی و رومی به فراخور حال از اساطیر سایر ملل ذکر گردد.
امید كه این تلاش ناچیز فتح بابی بر پژوهش‌های وزین آینده و رجعت فیلم سازان این مرز و بوم به ارزش‌های دینی و اساطیری ملی خویش باشد.

نویسنده: گروه تالیف باشگاه اندیشه

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 5.64 مگابایت

توضیحات: فرهنگ چینی

بی شک آشنایی با آداب و رسوم، پیشینه های تاریخی و فراز و فرود های تمدن های هر قوم و ملتی ما را در هرچه بهتر شناختن آن سرزمین کمک خواهد نمود. کشور پهناور چین با قدمتی چندین هزار ساله، در طول اعصار گذشته، زاینده فرهنگ ها و تمدن های مختلفی در خود بوده است. فرهنگ ها و تمدن هایی که جهت کشف اسرار هر کدام از آنها ملزم به لحاظ عوامل گوناگونی همچون بررسی تاریخ اجتماعی، سیاسی و جفرافیایی چین، آئین ها و مذاهب تمدن ساز و... هستیم.
کتاب حاضر با بررسی اجمالی ادوار مختلف تاریخی این کشور کهن و نیز اشاره به ریشه های تاریخی آداب و رسومی که امروزه آن ها را به عنوان فرهنگ چینی می شناسیم، برآنست تا بتواند به معرفی فرهنگ این کشور بپردازد.

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 2

زبان: فارسی

حجم کتاب: 234 کیلوبایت

توضیحات: وصیت نامه داریوش کـبیر

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 7

زبان: فارسی

حجم کتاب: 100 کیلوبایت

توضیحات: نگاهی به پیشینه و ماهیت نوروز

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 4

زبان: فارسی

حجم کتاب: 49 کیلوبایت

توضیحات: محرم در استان گیلان

مقاله ای با عنوان محرم در استان گیلان

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 4

زبان: فارسی

حجم کتاب: 111 کیلوبایت

توضیحات: گفتاری چند پیرامون حقیقت 13 بدر

مقاله ای با عنوان گفتاری چند پیرامون حقیقت 13 بدر

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 11

زبان: فارسی

حجم کتاب: 143 کیلوبایت

توضیحات: دین و فرهنگ و تمدن

گزیده بیانات و نظریات رئیس جمهور (تابستان 84)

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 4

زبان: فارسی

حجم کتاب: 67 کیلوبایت

توضیحات:قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

 

نویسنده: محد علی جمال زاده

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 10

زبان: فارسی

حجم کتاب: 91 کیلوبایت

توضیحات: فارسی شکر است

کتابی با عنوان فارسی شکر است

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: فرهنگی-اجتماعی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

هنری

نویسنده: Mary Sue Taylor

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 306

زبان: انگلیسی

حجم کتاب: 18.57 مگابایت

توضیحات: Teach Yourself VISUALLY™ Piano

آموزش کامل پیانو

نویسنده: مرتضی چیت سازیان

ناشر: web-3o

نوع فایل: exe

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 501 کیلوبایت

توضیحات:موسیقی در اسلام

هنر موسیقی در جهان امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و کاربردهای موسیقی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی قابل کتمان نمی باشد.
بررسی موضوع موسیقی و حرمت غنا در اسلام موضوعی است که در سالیان اخیر با گسترش صنایع صوتی و تصویری از اهمیت افزون تری برخوردار گشته است.
نوشتار حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی معنی، مفهوم و مصادیق غنا از منظر فقه اسلامی زوایای مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد و به تبیین تفاوت های غنای مجاز و غیر مجاز بپردازد.

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: ZIP

تعداد صفحات: -

زبان: فارسی

حجم کتاب: 21.07 مگابایت

توضیحات: نت 72 موزیک مختلف

 

نویسنده: مرحوم دکتر عبدالظیم رضایی

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 10

زبان: فارسی

حجم کتاب: 264 کیلوبایت

توضیحات: بی هنران بدانند ایران تمدنی بیش از 10 هزار سال دارد!

 

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 6

زبان: فارسی

حجم کتاب: 74 کیلوبایت

توضیحات: متالیکا چیست و چه می گوید؟!

آشنایی با یکی از گروه های موسیقی راک

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: هنری،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

كشاورزی

نویسنده: راضیه گندم زاده

ناشر: web-3o

نوع فایل: ZIP

تعداد صفحات: 18

زبان: فارسی

حجم کتاب: 27 کیلوبایت

توضیحات: پیشرفت آموزشی در زمینه بیوتكنولوژی كشاورزی

مقاله ای با عنوان پیشرفت آموزشی در زمینه بیوتكنولوژی كشاورزی

نویسنده: سازمان امور عشایر

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 15

زبان: فارسی

حجم کتاب: 99 کیلوبایت

توضیحات: عناوین طرههای مطالعاتی و پژوهشی عشایری

عناوین طرههای مطالعاتی و پژوهشی عشایری

نویسنده: نا مشخص

ناشر: web-3o

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 11

زبان: فارسی

حجم کتاب: 198 کیلوبایت

توضیحات: سن و آفات گندم

تحقیقی درباره سن و آفات گندم

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 فروردین 1388    | توسط: آروین برهانی    | طبقه بندی: كشاورزی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
type=text/javascript>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات